Mr.sc. Ana Dembitz, profesor logoped

Mr.sc. Ana Dembitz, profesor logoped, diplomirala je logopediju na Fakultetu za defektologiju (sada Edukacijsko rehabilitacijski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1988.godine. Nakon diplomiranja uključuje se u tim istraživača na projektu sociolingvističkih ispitivanja koje vodi centar SUVAG. Stalni radni odnos zasniva u Fonijatrijskom centru ORL-klinike Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu 1981.godine. Radi na dijagnostici i terapiji govorno-jezičnih i glasovnih poremećaja dječje i adolescentne dobi. Posebno područje interesa su promuklosti dječje dobi, rana komunikacija te rana intervencija u djece s rascjepom nepca i/ili usne. Sukladno tome, stručna usavršavanja vezana su za ranu dijagnostiku i ranu rehabilitaciju komunikacijskih i jezičnih odstupanja.

Sudjeluje u izvođenju nastave iz fonijatrije za studente logopedije te na realizaciji poslijediplomske nastave iz otorinolaringologije i kliničke pedijatrije. Aktivno je sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih skupova. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih udruga, Hrvatskog logopedskog društva čiji je i prvi predsjednik, Hrvatskog filološkog društva, Sekcije za rani jezični razvoj, Hrvatske udruge za ranu intervenciju, Hrvatskog društva za disleksiju i disgrafiju, Međunarodne udruge za orofacijalne rascjepe, Hrvatske udruge za neurofibromatozu, Audiološko fonijatrijske sekcije.

U procjeni komunikacijskog te govorno-jezičnog statusa, jer su jezik, govor i komunikacija međusobno ovisni i komplementarni, koriste se standardizirani testovi za jezično razumijevanje i ekspresiju, procjenu rječnika i praćenje slijeda verbalnih uputa, razumijevanje gramatike, procjenu izgovora i fonološke svjesnosti, procjenu tečnosti govora te procjenu komunikacijskih i pragmatičnih sposobnosti.