Prim. dr. sc. Borut Marn

Prim.dr.sc. Borut Marn, dr.med. , Medicinski fakultet završio je 1976. u Zagrebu, a specijalistički ispit iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije položio 1982. godine na Klinici za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju KBC “Sestre Milosrdnice”. Nakon ispita radio kao voditelj Odjela za dijagnostiku i rehabilitaciju u Poliklinici SUVAG u Zagrebu. Magistirao 1992., primarijat 1993., doktorat 1998., subspecijalist audiologije od 2004. Predavač u brojnim audiološko-rehabilitacijskim ustanovama u Europi i SAD-u. Od 1994. do 2017. radio na Klinici za dječje bolesti Zagreb kao voditelj Odjela za otorinolaringologiju, neurokirurgiju i oftalmologiju.

U Hrvatsku uveo ispitivanje evocirane otoakustičke emisije i frekvencijsku audiometriju slušnim evociranim potencijalima. God. 2002. osmislio i uveo probir na oštećenje sluha u sva rodilišta u Hrvatskoj, te započeo razvoj nacionalnog programa ranog otkrivanja oštećenja sluha. Iste godine osnovao Hrvatsku udrugu za ranu dijagnostiku oštećenja sluha. Dobitnik Plakete Grada Zagreba 2004. godine «za ukupan znanstveni doprinos u otkrivanju oštećenja sluha i iniciranje nacionalnog projekta ranog otkrivanja oštećenja sluha». Posebno područje interesa je dječja otorinolaringologija.

Djelatnost: Dječja otorinolaringologija