Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Dječja logopedija

 

Što je dječja logopedija?

Dječja logopedija je znanstvena grana koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikom i tretmanom poremećaja komunikacije, jezika, govora, poremećajem gutanja i slušanja u djece i adolescenata.

Dječji logoped, kao samostalan stručnjak, djeluje unutar posebnih logopedskih disciplina te dijagnosticira i rehabilitira poremećaje verbalne i neverbalne komunikacije u djece i mladih.

 

Kako se odvija razvoj komunikacije kod djece?

Komunikacija je razmjena obavijesti među ljudima preko kojih međusobno utječu jedan na drugoga. Čovjek se rađa kao prosocijalno biće i dijete od samog rođenja posjeduje potencijal za razvoj komunikacije.

Rana komunikacija poklapa se s ranim djetinjstvom od 0 do 6 godina. U djece uredna razvoja predjezična komunikacija obuhvaća prve dvije godine života kada se stvaraju temelji bitnih obilježja komunikacije (intencionalnost, recipročnost i svijest o drugima). Komunikacijske forme u samom su početku (druga polovica prve godine) nesimboličke (pogled, vokalizacija, gesta). Većina djece urednog razvoja u dobi od oko godinu i pol razvija simboličku gestu (pokazivanje prema predmetima koje želi) i ta gesta utire put jezičnom razvoju.

Jezik je dogovoren sustav simbola (riječi) i pravila (gramatika) kojima se ti simboli povezuju u veće cjeline. Govor je zvučna realizacija jezika, a usvajajući jezik, dijete razvija svoje govorne sposobnosti. Jezik, govor i komunikacija međusobno su ovisni i komplementarni, što znači da je za uredan razvoj potrebna njihova međusobna usklađenost.

Obratite nam se s povjerenjem.

POŠALJITE UPIT

 

Koje sastavnice logoped promatra u jeziku i govoru?

 • Jezične su sastavnice koje promatramo:
 1. semantika (razvoj, bogaćenje rječnika). Rječnik je jedan od važnih prediktora razvoja jezika djeteta.
 2. morfologija i sintaksa (počinje shvaćanjem djeteta da kombiniranjem riječi stvara strukturu). Očekivano je da dijete do pete godine usvoji većinu gramatičkih struktura materinskog jezika.
 3. fonologija – svjesnost o riječima, slogovima, rimi, fonemima, manipulacija fonemima. Događa se do kraja predškolskog razdoblja jer su te usvojene vještine potrebne za učenje čitanja i pisanja.
 4. pragmatika – vođenje razgovora, postavljanje pitanja i odgovaranje, izražavanje zapovijedi, pravila socijalno prihvatljivog ponašanja.
 • Tri su glavna stajališta s kojih se može analizirati govor: proizvodnja, prijenos i primanje govora. Misao (ideje), jezik (semantika, sintaksa), govor (neuromotorička, miomotorička i artikulacijska pravila).

 

U govoru promatramo sljedeće:

 1. tečnost govora (ritam i tempo govora)
 2. artikulacija (izgovor glasova)
 3. rezonancija (odnos usne i nosne šupljine tijekom govora)
 4. glas (akustičke kvalitete glasa)

 

Kako se procjenjuje govorno-jezični razvoj?

Rano djetinjstvo najdinamičniji je i najintenzivniji period čovjekova razvoja, a samim time i najranjiviji. Govorno-jezični razvoj teško možemo odvojiti od razvoja ostalih domena u razvoju, kao što su kognicija, percepcija, motorički razvoj, socijalizacija. Nije uvijek jednostavno prepoznavanje djece s jezičnim poremećajima. Pred nama su stoga u procjeni važna pitanja. Ima li dijete čija jezična izvedba ne odgovara onoj drugoj djeci iste kronološke dobi jezični poremećaj? Djeca koja uredno usvajaju jezik mogu pokazati izrazite promjene u jezičnom razvoju. Važan je standard s kojim uspoređujemo izvedbu, a to su kronološka i mentalna dob.

 

Kada je potreban pregled logopeda?

Logopedska procjena uputna je odmah kada roditelj ili odgajatelj primijeti neku od ili više sljedećih pojava:

 1. izostanak prvih socijalnih kontakata kod malog djeteta (pogled, osmijeh, gesta, brbljanje)
 2. ponavljajući obrasci ponašanja
 3. kašnjenje u pojavi prve riječi, rečenice, nedovoljno razvijen govor, poremećaji izgovora
 4. teškoće u proizvodnji i razumijevanju jezika – jezične teškoće
 5. teškoće usvajanja predčitalačkih i predmatematičkih vještina
 6. netečnosti u govoru
 7. promuklost
 8. poteškoće čitanja i pisanja
 9. poteškoće slušanja
 10. poteškoće gutanja (hranjenja)

 

Kako djeluje logopedska terapija?

Dijete se uključuje u govorno-jezičnu terapiju prilagođenu njegovu statusu nakon primjene dijagnostičkih materijala. Kod djece rođene s nekom kroničnom bolešću, sindromskim ili genetskim oboljenjem očekujemo razvoj govorno-jezične patologije s obzirom na to da nam je etiologija poznata. Tu primjenjujemo terapijske metode za ublažavanje simptoma, za sprečavanje kompenzatornih mehanizama i stvaranje govorno-jezičnih modela prihvatljivih djetetu.

Razvojni govorno-jezični poremećaji zahtijevaju kontinuirano poticanje razvoja jezika u svim segmentima kako bi se prevenirao nastanak trajne smetnje i postigla pravovremena odgoda pojave simptoma.

 

Zašto je važna pravovremena logopedska dijagnostika?

Govorno-jezični poremećaji rane dječje dobi mogu se kasnije manifestirati kao poremećaji čitanja i pisanja i specifične poteškoće učenja. U dobi od tri do četiri godine dijete bi trebalo usvojiti gramatičke osnove materinskog jezika, a pravilan izgovor u dobi od pet i pol godina.

Procjenjuje se da u populaciji oko 10 % do 20 % djece pokazuje odstupanja u tipičnom razvoju, što je imperativ praćenja i uključivanja u ranu intervenciju. Svu djecu u koje postoji faktor rizika za govorno-jezična (razvojna) odstupanja, uslijed bioloških ili okolnih faktora, a od kojih većina neće imati rizike koji se mogu identificirati ili čiji se razvoj čini uredan, treba periodično pratiti ovisno o kalendaru razvoja (u dobi od 6 mjeseci – pojava vokalne igre, 8 mjeseci – pojava kanoničkog sloga, 12 mjeseci – pojava prve riječi, 18 mjeseci – strukturiranje…).

Rana intervencija obuhvaća informiranje, savjetovanje, edukaciju i podršku obitelji. Ona je usmjerena na obitelj, ali usredotočena na dijete.

 

Koje logopedske usluge pružamo u Poliklinici Sabol?

U Poliklinici pružamo stručnu logopedsku podršku i savjetovanje te dijagnostiku koja uključuje:

 1. klinički intervju
 2. uvid u postojeću dokumentaciju
 3. procjenu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja; predvještine čitanja, pisanja i računanja
 4. oralno-motoričke sposobnosti
 5. glasovni status
 6. sposobnosti gutanja i hranjenja

U dijagnostici se koriste standardizirani logopedski testovi, a dijagnostika se proširuje specifičnim materijalima ovisno o dobi djeteta i vrsti poremećaja.

Usluge rane intervencije pružaju se u timovima koji djeluju interdisciplinarno. Poliklinika Sabol može se pohvaliti timom stručnjaka koji djeluje koordinirano, međusobno povezano s velikim iskustvom suradnje.

  Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

  Naručite se